Skrifter

Leda_larprocesser_0Att leda lärprocesser Scherp H-Å, 2008 (125 sidor)
Här summeras ett antal erfarenheter, slutsatser och lärdomar från lärgruppsarbete som kan vara till hjälp för dem som deltar i lärande om lärande och undervisning och för de lärledare som tagit på sig ett extra ansvar för att hjälpa till med lärprocessen.

 

Leda_lar_samtal200 Att leda lärande samtal. Scherp H-Å, 2003. (70 sidor)
I denna skrift beskrivs hur man med hjälp av lärande samtal kan få ut mer lärdomar ur sina vardagserfarenheter som sedan kan vara vägledande för hur man kan agera i nya vardagssituationer.

 

politisk_styrning_0Styrning och ledning av skolverksamhet på kommunnivå Scherp H-Å, (2007) Avsikten med denna skrift är att bidra med ett underlag för samtal mellan politiker och professionella så att goda utvecklingsambitioner från såväl skolpraktiken som den politiska arenan förstärker varandra i stället för att skapa hinder i utvecklingsarbetet på den enskilda skolan.

Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Scherp H-Å, 2005 (130 sidor)
Om kvalitetsarbetet ska leda till utveckling av verksamheten behöver man bygga upp meningsskapande och förståelsefördjupande lärmiljöer i organisationen där man på varje nivå lär om hur man kan bidra till en förhöjd kvalitet.

medarbetarsamtalLärande medarbetarsamtal. Scherp H-Å, Scherp G-B, Johnsson P-O, Jönsson E, 2004. (52 sidor)
Här beskrivs hur man i medarbetarsamtalet kan hjälpa medarbetare att förtydliga och synliggöra sina föreställningar om uppdraget och egna visioner samt de lärdomar man gjort om hur man bidrar till elevers lärande och utveckling.  Skriften tar också upp hur man kan ta vara på lärdomar om undervisning och lärande och stimulera till fortsatt lärande.