Om lärande och undervisning

Barnens inre motivation, lust att lära, lärglädje är viktigare för kvaliteten i deras lärande än yttre hotivation, ökade krav, prov och betyg. Särskilt betydelsefullt är att barnen är medskapande i en lärprocess där lärområdet är meningsskapande för den som lär. Medskapandet underlättas och meningsfullheten stärks om det man ska lära om tar sin utgångspunkt och/eller relateras till barnens frågor och livsvärld. Det utmanande mötet mellan barnens föreställningar och pedagogens mer vetenskapligt uppbyggda kunskap är centralt för lärandet.