Om politisk styrning

Utformningen av den politiska styrningen har en avgörande betydelse för hur pedagoger och skolledare lyckas med att förverkliga skollagen och läroplanen.

Den nuvarande betoningen av new public management (NPM) med dess kundperspektiv och betoning på mätningar, kontroller, inspektioner och konkurrens utgör ett stort hinder för kvalitetsutvecklingen på skolorna och strider mot läroplanens inriktning. Det är svårt att förverkliga läroplanens intentioner med ett styrsystem som bygger på dess motsats.

Fokus behöver i stället ligga på stödja och skapa goda förutsättningar för skolors lärande om lärande och undervisning och att intressera sig för samt ta vara på de lärdomar som skapas när skolledare och medarbetare ägnar sig åt systematisk kunskapsbildning i och utifrån sin vardag.